Sr. No. Name Age Weight Blood Group Date of blood donation
1 Shankar T. Jare 20 57 B +ve 8/12/2015
2 Suraj kuthe 19 55 B +ve 8/12/2015
3 Chetan Kshirsagar 19 51 O +ve 8/12/2015
4 Javed Khan 20 50 B +ve 8/12/2015
5 Pooja Gadve 20 54 B +ve 8/12/2015
6 Shweta Dudhe 20 59 B +ve 8/12/2015
7 Sampada Chirde 20 57 O +ve 8/12/2015
8 Sakshi Dande 20 56 O +ve 8/12/2015
9 Vinit Bansod 21 56 A +ve 8/12/2015
10 Girish Sengor 21 52 A +ve 8/12/2015
11 Vaibhav Gange 21 58 AB +ve 8/12/2015
12 Ashutosh Waghmare 21 60 B +ve 8/12/2015
13 Rajdeep Gondane 20 65 B +ve 8/12/2015
14 Lukman mo. Ashfaq 22 62 O +ve 8/12/2015
15 Shadab Khan 20 64 AB +ve 8/12/2015
16 Pankaj Gaikwad 22 63 B +ve 8/12/2015
17 Rameshwar Rathod 22 64 O +ve 8/12/2015
18 Gaurav Tijare 21 52 A +ve 8/12/2015
19 Gaurav Lone 21 56 B +ve 8/14/2013
20 Digvijay Naik 20 55 B +ve 8/14/2013
21 Umesh Rathod 21 54 AB +ve 3/24/2015
22 Rajesh Hiwarkhede 22 59 AB +ve 3/24/2015
23 Suraj kuthe 22 58 AB +ve 3/24/2015
24 Ashish Gavhande 21 51 B +ve 3/24/2015
25 Rakhi Gaikwad 20 56 B +ve 3/24/2015
26 Nishikant Pakhale 20 55 O +ve 3/24/2015
27 Vinod Rathod 21 50 A +ve 3/24/2015
28 Nutan Chavan 19 50 B +ve 3/24/2015
29 Shweta Dudhe 21 52 O +ve 3/24/2015
30 Pooja Gawande 21 51 B +ve 3/24/2015
31 Shrinath Gaikwad 21 53 A +ve 3/24/2015
32 Parag Koparkar 22 54 O +ve 3/24/2015
33 Kailash Kalyankar 20 56 A +ve 3/24/2015
34 Ankush Dahale 20 57 A +ve 3/24/2015
35 Shubham Rokde 21 59 B +ve 3/24/2015
36 Sahil Salam 22 61 A +ve 3/24/2015
37 Mahesh Karlekar 22 60 B +ve 3/24/2015
38 Shreyash Kothalkar 21 58 B +ve 3/24/2015
39 Laxmikant Jadhav 20 54 O +ve 3/24/2015
40 Niraj Gahukar 19 59 O +ve 3/24/2015
41 Jahangir shaikh 22 52 O +ve 3/24/2015
42 Amil Lodhi 21 50 O +ve 3/24/2015
43 Akhil Jadhav 21 55 B +ve 3/24/2015
44 Abhijit Shondhane 21 63 B +ve 3/24/2015
45 Vaibhav Gulhane 22 62 B +ve 3/24/2015
46 Diksha Torvi 20 58 B +ve 8/12/2015
47 Ragini Malvi 20 51 O +ve 8/12/2015
48 Rahul Kottewar 21 58 O +ve 8/12/2015
49 Nishikant Pakhale 20 51 O +ve 8/12/2015
50 Akhil Jadhav 20 52 B +ve 8/12/2015
51 Akshay Kadam 21 56 A +ve 8/12/2015
52 Kaivalya Gadhave 20 55 8/12/2015
53 Sakshi Bhusari 21 56 8/12/2015
54 Sania Husen 21 54 8/12/2015
55 Prerna Kalambe 20 57 8/12/2015
56 Shrikant Daroi 21 58 8/12/2015
57 Bhushan Wade 19 59 8/12/2015
58 Roshan Kale 20 60 8/12/2015
59 Akash Babhulkar 21 52 B +ve 10/10/2014
60 Vivek Kumbalwad 20 51 O +ve 10/10/2014
61 Akshay Tikar 21 57 O +ve 10/10/2014
62 Ankita Gond 21 58 O +ve 10/10/2014
63 Suraj Mahale 22 52 B +ve 10/10/2014
64 Ankush Dahake 21 56 A +ve 10/10/2014
65 Gaurav Singnare 20 53 B +ve 10/10/2014
66 Ashish Dhawas 21 52 A +ve 10/10/2014
67 Snehadeep Bhasme 21 55 B +ve 10/10/2014
68 Dhiraj Manmode 21 54 O +ve 10/10/2014
69 Shubham Buradkar 21 53 AB +ve 10/10/2014
70 Nandkishor Rajgadkar 21 54 O +ve 10/10/2014
71 Vinod Rathod 22 52 A +ve 10/10/2014
72 Kiran Korwate 22 51 A +ve 10/10/2014
73 Wajid Ali 21 50 AB +ve 10/10/2014
74 Ravi Nehare 22 56 O +ve 10/10/2014
75 Diksha Gangshetiwar 21 58 B +ve 10/10/2014
76 Nutan Tiwari 21 51 B +ve 8/14/2013
77 Someshwar Jadhav 21 54 B +ve 8/14/2013
78 Shubham Rokde 21 52 B +ve 8/14/2013
79 Yogesh Pund 21 55 AB +ve 8/14/2013
80 Aditya Ghadashi 21 53 A +ve 8/14/2013
81 Kamlesh Deshpande 22 52 B +ve 8/14/2013
82 Niharika Singh 20 58 O +ve 8/14/2013
83 Jitendra Shegokar 22 57 B +ve 8/14/2013
84 Roshan Billewar 21 57 O +ve 8/14/2013
85 Santsakha Karemore 21 55 O +ve 8/14/2013
86 Sachin Thakre 21 54 A +ve 8/14/2013
87 Sandip Sahane 22 56 B +ve 8/14/2013
88 Akshay Kasule 21 54 O +ve 8/14/2013
89 Vivek Gajbhiye 21 55 O +ve 8/14/2013
90 Shubham Chapake 20 56 A +ve 8/14/2013
91 Rahul Dhabale 21 53 O +ve 8/14/2013
92 Pragati Mandhare 21 54 A +ve 8/14/2013
93 Bhagyashri Chopde 21 53 O +ve 8/14/2013
94 Nandkishor Bende 22 50 B +ve 8/14/2013
95 Sanghadip Wake 22 51 O +ve 8/14/2013
96 Suhas Sadar 21 52 O +ve 8/14/2013
97 Mahesh Karad 21 53 A -ve 8/14/2013
98 Ajit Bende 21 54 O +ve 8/14/2013
99 Dhiraj Raut 21 52 B +ve 8/14/2013
100 Sagar Dayalwar 22 58 O +ve 8/14/2013
101 Ashay Singarkar 22 82 B +ve 2016-06-01
Sr. No. Name Age Weight Blood Group Date of blood donation